Wied­ner Haupt­stra­ße 63

1045 Wien, Österreich

Tele­fon  +43 5 90 900‑3692
E‑Mail   
Web      http://www.dietransporteure.at

 

Infor­ma­tio­nen zu ein­zel­nen Funk­tio­nä­rIn­nen des FV Güter­be­för­de­rung fin­den sie hier.
Armin Manutscheri

Armin Manut­sche­ri LL.M.
Geschäfts­füh­rer/-in, Wirt­schafts­kam­mer Öster­reich,
Güter­be­för­de­rungs­ge­wer­be, Fach­ver­band
Tele­fon: +43 5 90 900‑3690
E‑Mail:

 

 

Mag. Doris Schmid
Refe­ren­t/-in, Wirt­schafts­kam­mer Öster­reich, Güter­be­för­de­rungs­ge­wer­be, Fach­ver­band
Tele­fon: +43 5 90 900‑3691​
E‑Mail: 

Doris Niko­lai­dis
Assis­ten­t/-in, Wirt­schafts­kam­mer Öster­reich, Güter­be­för­de­rungs­ge­wer­be, Fach­ver­band
Tele­fon: +43 5 90 900‑3692
E‑Mail: 

Mag. Eli­sa­beth Mach
Refe­ren­t/-in, Wirt­schafts­kam­mer Öster­reich, Güter­be­för­de­rungs­ge­wer­be, Fach­ver­band
Tele­fon: +43 5 90 900‑3694
E‑Mail: 

Karin Hrad­sky
Mit­ar­bei­ter/-in, Wirt­schafts­kam­mer Öster­reich, Güter­be­för­de­rungs­ge­wer­be, Fach­ver­band
Tele­fon: +43 5 90 900‑3693
E‑Mail: 

Chris­ti­an Bran­de­js­ky
Mit­ar­bei­ter/-in, Wirt­schafts­kam­mer Öster­reich, Güter­be­för­de­rungs­ge­wer­be, Fach­ver­band
Tele­fon: +43 5 90 900‑3695
E‑Mail: