Wied­ner Haupt­stra­ße 68

1045 Wien, Österreich

Tele­fon  +43 1 961 63 63
Fax         +43 1 961 63 76
E‑Mail   
Web      http://www.dietransporteure.at

 

Infor­ma­tio­nen zu ein­zel­nen Funk­tio­nä­rIn­nen des FV Güter­be­för­de­rung fin­den sie hier.

n.n.
Geschäfts­füh­rer/-in, Wirt­schafts­kam­mer Öster­reich,
Güter­be­för­de­rungs­ge­wer­be, Fach­ver­band
Tele­fon: +43 1 961 63 63–57

Mag. Doris Schmid
Refe­ren­t/-in, Wirt­schafts­kam­mer Öster­reich, Güter­be­för­de­rungs­ge­wer­be, Fach­ver­band
Tele­fon: +43 1 961 63 63
E‑Mail: 

Doris Niko­lai­dis
Assis­ten­t/-in, Wirt­schafts­kam­mer Öster­reich, Güter­be­för­de­rungs­ge­wer­be, Fach­ver­band
Tele­fon: +43 1 961 63 63–55
E‑Mail: 

Mag. Eli­sa­beth Mach
Refe­ren­t/-in, Wirt­schafts­kam­mer Öster­reich, Güter­be­för­de­rungs­ge­wer­be, Fach­ver­band
Tele­fon: +43 1 961 63 63
E‑Mail: 

Karin Hradsky
Mit­ar­bei­ter/-in, Wirt­schafts­kam­mer Öster­reich, Güter­be­för­de­rungs­ge­wer­be, Fach­ver­band
Tele­fon: +43 1 961 63 63
E‑Mail: 

AISÖ
Tele­fon: +43 1 961 63 63
Fax: +43 1 961 63 76
E‑Mail: 
Web: http://www.aisoe.at

Log­com
Tele­fon: +43 1 961 63 63
Fax: +43 1 961 63 76
E‑Mail: 
Web: http://www.logcom.org